УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИМАЩИ ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯТА, ПОПАДАЩА В ОБХВАТА НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В ОБЕКТИТЕ НА „ГО ГРИЛ“ ООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „ГО ГРИЛ“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„ГО ГРИЛ“ ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200991542, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Може да се свържете с нас по следния начин:
адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164;
лице за контакт: Стефан Велков и Мирослав Радославов
телефон: + 359 895 574 113
e-mail: feedback@gogrill.bg

С настоящото, бихме искали да Ви уведомим, че с цел осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията на „ГО ГРИЛ“ ООД, на част от територията на обектите, собственост на „ГО ГРИЛ“ ООД, се осъществява видеонаблюдение. В качеството си на субект на данни от категория Служители, Кандидати за работа, Клиенти, контрагенти и доставчици, бихте могли да попаднете в обхвата на видеонаблюдението, което по своята същност представлява дейност по обработване на лични данни с автоматични средства. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на предприятието е възможно да бъдат обработвани Ваши лични данни, включително такива отнасящи се до Вашата социална и културна идентичност и данни, разкриващи пол, расов и етнически произход.

Уверяваме Ви, че посочените категории данни не се събират целенасочено „ГО ГРИЛ“ ООД, а единствено в случай че попаднете в обхвата на използваните на територията на обектите камери.
Събраните за Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ГО ГРИЛ“ ООД за срок не по-дълъг от законоустановения за дейността. При съхраняване на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Уверяваме Ви, че „ГО ГРИЛ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

Допълнителна информация във връзка с предприетите мерки за спазване на задълженията на „ГО ГРИЛ“ ООД, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, може да получите от Правилата за поверителност на „ГО ГРИЛ“ ООД, достъпни на следния адрес: https://gogrill.bg/