Правила за поверителност

Правила за поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

НА „ГО ГРИЛ“ ООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „ГО ГРИЛ“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„ГО ГРИЛ“ ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200991542, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Може да се свържете с нас по следния начин: 

 • адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164;
 • лице за контакт: Стефан Велков и Мирослав Радославов
 • телефон: + 359 895 574 113
 • e-mail: feedback@gogrill.bg

При осъществяване на дейността си „ГО ГРИЛ“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 • Служители (настоящи и бивши);
 • Кандидати за работа;
 • Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 • Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта https://gogrill.bg/ на „ГО ГРИЛ“ ООД.

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

 1. Правила за поверителност относно Служителите

„ГО ГРИЛ“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), месторождение (при необходимост), пол и възраст, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон и/или имейл), банкова сметка, снимки, трудово възнаграждение, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ГО ГРИЛ“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на служителите относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ГО ГРИЛ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на предприятието камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията  на Администратора.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „ГО ГРИЛ“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина. 

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „ГО ГРИЛ“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „ГО ГРИЛ“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „ГО ГРИЛ“ ООД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ГО ГРИЛ“ ООД;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ГО ГРИЛ“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ГО ГРИЛ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, на доставчици на юридически, счетоводни, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ГО ГРИЛ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ГО ГРИЛ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ГО ГРИЛ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ГО ГРИЛ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 1. Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„ГО ГРИЛ“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, данни за контакт (телефон, имейл адрес), снимка, други данни, посочени от кандидата в рамките на процедурата по подбор, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ГО ГРИЛ“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на кандидатите за работа относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ГО ГРИЛ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на предприятието камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията  на Администратора.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „ГО ГРИЛ“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ГО ГРИЛ“ ООД или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ГО ГРИЛ“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца от момента на окончателното приключване на процедурата, за която е кандидатствало лицето с изключение на случаите, в които сте предоставили съгласие за съхранение за по-дълъг срок. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ГО ГРИЛ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ГО ГРИЛ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ГО ГРИЛ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ГО ГРИЛ“ ООД.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ГО ГРИЛ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ГО ГРИЛ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 1. Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„ГО ГРИЛ“ ООД обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две/три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер (при необходимост), адрес, паспортни данни (при необходимост), заемана длъжност, данни за контакт (телефон, имейл адрес, факс), съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД, банкова сметка. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ГО ГРИЛ“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ГО ГРИЛ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на предприятието камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията  на Администратора.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „ГО ГРИЛ“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „ГО ГРИЛ“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „ГО ГРИЛ“ ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ГО ГРИЛ“ ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на „ГО ГРИЛ“ ООД, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ГО ГРИЛ“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ГО ГРИЛ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на доставчици на услуги, свързани с организиране на научни конференции, на доставчици на IT, юридически, счетоводни, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ГО ГРИЛ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ГО ГРИЛ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ГО ГРИЛ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ГО ГРИЛ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 1. Правила за поверителност относно Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД

„ГО ГРИЛ“ ООД обработва лични данни Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД (направление e-Guidelines & e-CME-O), при получаване на запитване, съобщение или друго изявление, подадено чрез контактната форма, при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „ГО ГРИЛ“ ООД, които обработваме са: имена, имейл адрес, телефон, съдържание на запитване.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да използвате функционалностите на контактната форма. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че бихте могли да използвате функционалностите на контактната форма, а „ГО ГРИЛ“ ООД – да изготви отговор на отправеното запитване, съобщение или друго изявление, единствено ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактната форма. 

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за да обработим Вашето запитване, съобщение или друго изявление и да отговорим на същото; 
 • за предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване, съобщение или друго изявление има такъв характер);
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „ГО ГРИЛ“ ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие;

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ГО ГРИЛ“ ООД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани освен ако не е налице основание за последващо обработване на предоставените данни, изискващо съхранението им за по-дълъг срок. След изтичането на срока личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ГО ГРИЛ“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ГО ГРИЛ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ГО ГРИЛ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ГО ГРИЛ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: feedback@gogrill.bg или в писмена форма на адрес: гр. Лясковец, п. к. 5140, ул. „Васил Левски“ № 164. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна „ГО ГРИЛ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ГО ГРИЛ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 1. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „ГО ГРИЛ“ ООД са в сила от 24.08.2020 г. и могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.